Dolgoročna strategija 2016–2020

Z vodstvom Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani smo v letu 2014 pripravili ambiciozno dolgoročno strategijo, ki temelji na zavezi o odličnosti na vseh področjih delovanja. Zanimivost projekta je, da je na podlagi razvite strategije EF UL eno leto kasneje tudi Študentski svet EF naredil lastno strategijo po enaki metodologiji.

Potrebujete unikatno storitev? Kontaktirajte nas

Podatki o naročniku projekta

Ekonomska fakulteta UL je izobraževalna znanstvenoraziskovalna institucija na področju poslovnega in ekonomskega izobraževanja v Sloveniji, uveljavljena tudi v širšem mednarodnem izobraževalnem prostoru.

 

Projektni izziv

Ekonomska fakulteta (EF) se je približevala novemu strateškemu obdobju 2016–2020 in vodstvo je želelo obstoječo strategijo pravočasno prenoviti ter zagotoviti nemoten prehod iz enega strateškega obdobja v drugo. Prav tako se je vodstvo fakultete odločilo, da tudi samo pri prenovi strategije uporabi najsodobnejše metodološke pristope razvoja strategije ter v nastajanje vsebine vključi kar najširši krog zainteresiranih deležnikov.

Pristop

Kot metodo za strukturirano strateško razmišljanje smo izbrali t. i. uravnoteženi sistem kazalcev 3. generacije (Balanced Scorecard 3. generacije, v nadaljevanju BSC 3. generacije), ki ga je razvilo podjetje 2gc Active Management.

V okviru procesa razvijanja strategije je ekipa strokovnjakov Ekonomske fakultete in Unikatuma izvedla analitične aktivnosti, vključno s sedmimi strateškimi delavnicami. Na delavnicah je sodelovalo vodstvo Ekonomske fakultete in številni drugi člani akademske skupnosti. S predstavniki različnih funkcij in ravni smo tako zbrali široke in raznovrstne poglede na prihodnji želeni uspeh šole, hkrati pa skušali zagotoviti, da se skozi njihovo aktivno sodelovanje pri snovanju vizije in strategije vzpostavi visoka raven zavzetosti za njuno uresničevanje. V procesu smo upoštevali usmeritve Posvetovalne skupine vodstva za pripravo strategije, predloge senatorjev EF, članov Sveta EF, Upravnega odbora EF in predloge članov kateder.

efUstvarjalno delo najvišjega vodstva fakultete

Rezultati

Skladno z uporabljeno metodologijo smo:

  • Poenotili videnje uspeha fakultete do leta 2020 v obliki zapisa kratkoročne vizije uspeha na štirih področjih: (1) vidik pričakovanj ključnih deležnikov, (2) vidik zunanjih razmerij, (3) vidik procesov in sposobnosti ter (4) vidik organizacijske strukture, organizacijske kulture in virov.
  • Izdelali strateški diagram EF za obdobje 2016–2020, ki grafično prikazuje ključna strateška področja za razvoj treh temeljnih dejavnosti EF (pedagoško, raziskovalno in svetovalno) in strateške rezultate, ki so z njimi povezani preko vzročno-posledičnih povezav. Vzročno-posledične povezave med strateškimi področji in strateškimi rezultati prikazujejo strateško najpomembnejše medsebojne vplive, o katerih smo se poenotili in v katere verjamemo.
  • Določili kazalce za spremljanje uresničevanja strategije ter programe in ukrepe, ki bodo fakulteto peljali v smeri zastavljenih ciljev.

Fakulteta je ob 70. obletnici delovanja širši javnosti pokazala učinke uresničevanja strategije. Še posebej lahko izpostavimo, da je EF edina šola v širši regiji, ki je postala del elitne skupine trojno akreditiranih mednarodnih šol – ima mednarodne akreditacije EQUIS, AACSB in AMBA. Ta dosežek fakulteto umešča med 1 % najboljših poslovno-ekonomskih šol na svetu.

 

Dodatne informacije o projektu:

  • dr. Nenad Savič, direktor podjetja Unikatum
  • prof. dr. Metka Tekavčič, dekanja fakultete